Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1085
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSuthinate, Peerapas
dc.contributor.otherUniversity of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
dc.date.accessioned2018-09-13T09:57:27Z-
dc.date.available2018-09-13T09:57:27Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPeerapas Suthinate (2011) กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร้างมูลคำตราสินค้าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ :กรณีศึกษาน้ำอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่”บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน).
dc.identifier.urihttps://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1085-
dc.description.abstractการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างมูลค่าตราสินค้าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้ำอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องมูลค่าตรายี่ห้อของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของบริษัทฯ 2. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของน้ำอัดลมตรา “เป๊ปซี่” รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ตลาดผู้ศึกษาได้ออกแบบการวิจัยแบบบูรณาการเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสองแหลํงคือข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งสองสํวนมาทำการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใช้เครื่องมือตำง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปเลือกใช้กลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ และ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการสำรวจพบว่ามูลค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของ “เป๊ปซี่” นั้นอยูํในเกณฑ์สูงทั้งหมด ยกเว้นในสํวนของเกณฑ์ด้านความจงรักภักดีตํอตราสินค้า (Brand Loyalty) นั้นมีเกณฑ์ที่ต่ำกวำด้านอื่นผู้บริโภคจะหันมาบริโภคสินค้าทดแทนทันทีถ้าตราสินค้า “เป๊ปซี่” หมด หรือไมํมี ในการศึกษาได้กำหนดเครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แกํ Five Forces Model , SWOT Analysis, TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้แกํ กลยุทธ์ระดับองค์กร จากการวิเคราะห์สรุปคือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญํและได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างแพรํหลาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตํอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม ดังนั้นการที่บริษัทจะดำเนินการขยายธุรกิจจึงเป็นการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมํๆ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ ความแข็งแกรํง และสามารถท้าให้องค์กรสามารถเติบโตได้อยำงตํอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสํงผลให้ธุรกิจใหมํๆขององค์กรได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ ในการกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรนั้น บริษัทต้องเทียบกับแนวโน้มการตลาดกลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ – จากการศึกษาได้เลือกธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาศึกษาในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์แล้ว จึงควรเลือก กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยจากจุดแข็งของบริษัทฯ คือการสร้างนวัตกรรมใหมํๆ และการสนับสนุนตราสินค้า โดยการสร้าง (Product Differentiation) ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขํงขัน และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม จาการศึกษาในครั้งนี้ เลือกกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างยอดขายและใช้ในการแก้ไขปัญหาในระดับ Function ร่วมกับกลยุทธ์เพิ่มเติม คือกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำคัญ: กลยุทธ์องค์กร, กลยุทธ์การตลาด, มูลค่าตราสินค้า, น้ำอัดลม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of the Thai Chamber of Commerce
dc.rightsThis work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.otherMarketing
dc.titleกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร้างมูลคำตราสินค้าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ :กรณีศึกษาน้ำอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่”บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
dc.typeThesis
dcterms.accessRightspublic
dc.rights.holderUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.departmentSchool of Business
thesis.degree.grantorUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.levelmasters
utcc.eprintid235
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235abstract.pdf112.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
235fulltext.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
235summary.pdf98.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record Recommend this item

Page view(s) 50

5
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.