Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1063
Title: การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์:กรณีศึกษา บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
Authors: Palawut, Pakwan 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Pakwan Palawut (2011) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์:กรณีศึกษา บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน).
Abstract: จากปัญหาด้านการแข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจากการเกิดโรงภาพยนตร์รูปแบบใหม่ เช่น โรงภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล ดิจิทัล 3D และ 4D โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาสร้างนวัฒกรรมที่ทำให้โรงภาพยนตร์มีความทันสมัย หรูหราเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดรวมถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาให้ความสนใจเรื่องการพักผ่อนและการให้เวลากับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นทำให้การชมภาพยนตร์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจโรงภาพยนตร์ของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทาให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และนำปัญหานี้มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางบริหารและทำการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ส่วนแบ่งการตลาดซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญและจะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Analysis) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า Siam Paragon จำนวน 5 ท่าน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้โดยค้นคว้าข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ คือ1. เพื่อศึกษายืนยัน ปัญหาระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของบริษัทฯ2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของบริษัทฯ3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดเพื่อรักษาการเป็นผู้นำของ Major Cineplexผลการศึกษาพบว่าด้วยการใช้แนวคิดกลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy) สำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (โรงภาพยนตร์) โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดใหม่ในต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ที่มีการแข่งขันน้อยโดยใช้แนวทฤษฎี PEST Analysis ,Five Force,SWOT,STP เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อทำให้เกิดความพึงใจสูงสุด และได้เอา IMC เข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการรับรู้รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ Nokia ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1063
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
233abstract.pdf79.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
233fulltext.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
233summary.pdf251.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.