Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1046
Title: พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Filmของนักศึกษาในเขตกทม
Authors: Onkhong, Tanchaya 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Tanchaya Onkhong (2010) พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Filmของนักศึกษาในเขตกทม.
Abstract: การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film ของนักศึกษาในเขตกทม มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Starpicsฟุตฟิต For Film2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film ของนักศึกษา3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม Strapics ฟุตฟิต For Film ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Strapics ฟุตฟิต For Film ในสถาบันการศึกษาที่Starpicsไปจัดกิจกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มนักศึกษาทั้งหมด 208 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่ มีอายุ 18 – 20 ปี และส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของนักศึกษา พบว่า ความถี่ในการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ส่วนความถี่ในการชมภาพยนตร์ต่างประเทศในโรงภาพยนตร์ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนเช่นกัน ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ Major Cineplex โดยเข้าชมภาพยนตร์กับคนรักบ่อยที่สุด เลือกชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนบ่อยที่สุด ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์แต่ละครั้งประมาณ 201 – 300 บาท สาเหตุที่เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ คือ เพื่อความสนุกสนาน และความบันเทิงมากที่สุดพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film ของนักศึกษา ส่วนใหญ่ทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film จากป้ายประกาศของทางมหาวิทยาลัย เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film เพื่อต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทาภาพยนตร์ ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฟัง การจัดเสวนาของดาราและผู้กากับของนิตยสาร Starpics ส่วนกิจกรรมที่ชื่นชอบ อันดับแรก คือ การจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ และนักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรม Starpics ฟุตฟิต For Film ในลักษณะมาร่วมเพื่อดูภาพยนตร์มากที่สุด ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆของ Starpics ฟุตฟิต For Film พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ รองลงมา คือ การเสวนาของดาราและผู้กากับภาพยนตร์ ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมด การเล่นเกมส์แลกของรางวัล และการเดินแบบของเพื่อนนักศึกษา ตามลาดับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์เหมือนกัน คือ ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีเหตุผลในการชมภาพยนตร์แตกต่างกัน คือ ดูเพื่อเป็นการพักผ่อน และดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมStarpics ฟุตฟิต For Film พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีเหตุผลต่างกัน คือ เพศชายเข้าร่วมเพราะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทาภาพยนตร์ ส่วนเพศหญิงเข้าร่วมเพราะอยากได้ความสนุกสนานผ่อนคลาย และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีเหตุผลในการเข้าร่วมต่างกัน คือ ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทาภายนตร์ อยากได้ความสนุกสนานผ่อนคลาย และมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมStrapics ฟุตฟิต For Film พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านเกมส์และการแสดงต่างๆทาให้รู้จักนิตยสารStarpics มากขึ้น ในด้านชมภาพยนตร์ฟรี และในด้านโอกาสในการใกล้ชิด เช่น ถ่ายรูปร่วมกับดาราและผู้กากับที่เชิญมาเสวนาต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างกันในเกือบทุกๆด้าน ยกเว้น ความพึงพอใจในด้านCollection เสื้อผ้าที่ใช้เดินแบบ และในด้านสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ต่างกัน
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1046
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2314abstract.pdf140.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2314fulltext.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.