Publications
(Books & Book Chapters)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12022คู่มือการจัดการธุรกิจด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 1 จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หลักการ / กระบวนการ / คุณค่าหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ; รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ 
22022คู่มือการจัดการธุรกิจการจัดการอาหารและวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 2 การจัดการวัตถุดิบอาหารต้นทางเพื่อลดการเกิดของเสีย คุณค่าการจัดการวัตถุดิบ / การวางแผน / แนวทางปฏิบัติหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ; รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ 
32022คู่มือการจัดการธุรกิจการจัดการขยะอาหารสำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 3 การจัดการขยะอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โลกร้อนด้วยขยะอาหาร / คุณค่าการจัดการ / แนวทางปฏิบัติหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ; รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ