พรณิชา วีระคัณโฑ

Image
Pornnicha_Wee_photo_1.jpg picture
Full Name
พรณิชา วีระคัณโฑ
Office Address
อาคาร 24 ชั้น 9
 
Email
pornnicha_wee@utcc.ac.th