สิรินยา จิระสวัสดิ์

Image
Sirinya_Chi_photo_1.bmp picture
Full Name
สิรินยา จิระสวัสดิ์
Office Address
อาคาร 24 ชั้น 10 ห้อง 40 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
 
Office Phone
4706
 
Email
sirinya_chi@utcc.ac.th
 
Other emails