ศศิพันธ์ นิตยะประภา

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
ศศิพันธ์ นิตยะประภา
Office Address
อาคาร 24 ชั้น 11 ห้อง 24คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Office Phone
26974825
 
Email
sasiphan_nit@utcc.ac.th