น้ำฝน ลิมปเจต

Image
Namphon_Lim_photo_1.jpg picture
Full Name
น้ำฝน ลิมปเจต
Office Address
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
 
Office Phone
02-697-680
 
Email
namphon_lim@utcc.ac.th
 
Other emails