อัญชลี พิเชษฐพันธ์

Image
Anchalee_Pic_photo_1.jpg picture
Full Name
อัญชลี พิเชษฐพันธ์
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Email
anchalee_pic@utcc.ac.th