รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

Image
Ratana_Mak_photo_1.jpg picture
Full Name
รัตนา เมฆนันทไพศิฐ
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย