บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

Image
buppa_lap_photo_1.jpg picture
Full Name
บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
 
Office Phone
26976615
 
Email
buppa_lap@utcc.ac.th
 
Other emails