พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์
Office Address
คณะมนุษยศาสตร์ชั้น10 อาคาร 24มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Email
pornpan_boo@utcc.ac.th
 
Other emails