วรินทร์ วงษ์มณี

Image
varin_von_photo_1.jpg picture
Full Name
วรินทร์ วงษ์มณี
Office Address
สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
Office Phone
02 697 673
 
 
Other emails