สิทธิพร รุจิระยรรยง

Full Name
สิทธิพร รุจิระยรรยง
Office Address
126/1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10400
 
Office Phone
02-697-630
 
Email
sittiporn_ruj@utcc.ac.th