จิราภรณ์ ชาวงษ์

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
จิราภรณ์ ชาวงษ์
Office Address
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 14000
 
Office Phone
26974422
 
Email
jiraporn_sha@utcc.ac.th
 
Other emails