Publications
(Conference Papers)

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2018ส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวิตามิน อาหารเสริมในกรุงเทพมหานครจิรัชยา วิจิตร ; ชุติมาวดี ทองจีน 
28-Jun-2018ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ชัยวัฒน์ ม่วงทอง ; ชุติมาวดี ทองจีน 
38-Jun-2018ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่สกัดจากผลเมล่อนตฤณ อ่วมสอาด ; ชุติมาวดี ทองจีน 
48-Jun-2018ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานความงามและสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ สระวัง ; ชุติมาวดี ทองจีน 
58-Jun-2018ปัจจัยด้านการดำเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนิติทัศน์ ลมุนพันธ์; ชุติมาวดี ทองจีน 
68-Jun-2018คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ ; ชุติมาวดี ทองจีน 
78-Jun-2018การส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครพิมพ์ชนก กุลจรัสธนา; ชุติมาวดี ทองจีน 
88-Jun-2018การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าณัฐภัสสร ชาลีกุล ; ชุติมาวดี ทองจีน