Publications
(Conference Papers)

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12008แนวทางการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเจียมใจ ประทุมมา ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
22006การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกรณีศึกษา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ(Shipping)เลอศักดิ์ คุ้มม่วง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
32008การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ IT กรณีศึกษา บริษัท ไฮเทคเฟอร์นิเจอร์ จำกัดณัฏฐ์ภณ ปิ่นแก้ว ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
42008การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการหลังการขายอุกฤษฎ์ ไกรกลางดอน ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
52008กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่งกุลญา ประสงค์กิจ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
62006กรณีศึกษาของธนาคาร ABC จำกัด(มหาชน) ปัจจัยความล้มเหลวของการพัฒนาระบบ ITลัดดาวรรณ รัตนเรือง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
72006กรณีศึกษา CSF ของ Software ERP ในบริษัท Super Central Gasกิตติ สุทธิสัตยาภรณ์ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี