วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

Image
Wanida_Wat_photo_1.jpg picture
Full Name
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
Office Address
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Office Phone
026974432,
 
Email
wanida_wat@utcc.ac.th
 
Other emails