Publications
(Conference Papers)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.003 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2018การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีนิพล เชื้อเมืองพาน ; นิออน ศรีสมยง ; ธนธร วชิรขจร ; ใจนุช ประยูรชาติ ; ชินการ สมะลาภา