Publications

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.009 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12009Sufficiency Economy: Opening of the Social Space with Discourse Analysisพนารัช ปรีดากรณ์ ; Wongsuwan, Nared 
2Jul-2017การพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจพนารัช ปรีดากรณ์ ; สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ 
3Apr-2015แนวทางการแก้ไขปัญหาและความไร้สมดุลของตลาดไข่ไก่ผ่านห่วงโซ่อุปทานพนารัช ปรีดากรณ์ ; สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์