ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

New media, Social media, Journalism
 
Date of birth
22-02-1966
 
 
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Home Address
134/1 ถนนพิชัย อ.ดุสิต กทม.10300
 
Home Phone
02-2433328
 
Mobile Phone
852150466
Title
mana_tre