Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3912 to 3931 of 4000 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Jun-2018องค์ประกอบของคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในบรรดาศักดิ์ ชูสาย ; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสิทธิ์นิทธิ์ 
2552อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลจากการลงทุนทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = The Private rate of return on investment in education of Master of Business Administration at the University of the Thai Chamber of Commerce / วิจิตรา สุขสอาด.วิจิตรา สุขสอาด 
Jan-2016อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่Pongwiritthon, Ratthanan; Pakvipak, Pakphum
2006อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท : แนวทางในการพัฒนากฎหมายบริษัทของไทยญานี จงศิริโรจน์กุล ; วิสูตร ตุวยานนท์ 
2544อิทธิพลการโฆษณาเครื่องสําอางทางนิตยสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / ดวงพร สิงหอุดม.ดวงพร สิงหอุดม 
8-Jun-2018อิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยนรเศรษฐ์ คำสี ; สมยศ วัฒนากมลชัย 
Oct-2016อิทธิพลของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการครอบงำและสูญสลายของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศ สปป.ลาวYenjabok, Porntip
Apr-2016อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในระดับอุดมศึกษาดุลยา จิตตะยโศธร 
2542อิทธิพลของการใช้ตัวแสดงนําที่เป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติในชิ้นงานโฆษณา ต่อการตัดสินใจซื้อลิปสติกของนักศึกษาหญิงไทยระดับปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานครชนาธิป ชูจิตารมย์ 
Apr-2017อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ และการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความสุขทางสังคมและความพึงพอใจPornsakulvanich, Vikanda 
Jul-2016อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์Thiangtam, Saranyapong
2552อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้การสื่อสารอัตลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของเครือโรงพยาบาลพญาไท = The Influence of factors concerning the perception of the corporate identity communication on the corporate image of Phyathai Hospital / ธันยพร กรอบบาง.ธันยพร กรอบบาง 
2548อินเวอร์เตอร์ติดตามกําลังงานสูงสุดปราศจาก ดีซี - ดีซี คอนเวอร์เตอร์ สําหรับปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ = Maximum power point tracking inverter without a DC/DC converter for solar water pump / เสอื้อน ไหวพริบ.เสอื้อน ไหวพริบ 
2548อินเวอร์เตอร์ติดตามกําลังงานสูงสุดปราศจาก ดีซี - ดีซี คอนเวอร์เตอร์ สําหรับปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ [ซีดี-รอม] = Maximum power point tracking inverter without a DC/DC converter for solar water pump / เสอื้อน ไหวพริบ.เสอื้อน ไหวพริบ 
8-Jun-2018เครือข่ายทางการสื่อสารในองค์การกับ ความผูกพันต่อองค์การ ความคิดสร้างสรรค์ และสมรรถนะของทีมงานมานา ปัจฉิมนันท์
Jan-2014เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานครอัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ ; Launglaor, Wisanu 
Jan-2014เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซGururatana, Suabsakul 
2547เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมระหว่างปี พ.ศ. 2544-2545 : การศึกษาเนื้อหา ภาษา และภาพสะท้อนสังคม = The Research on famous Thai Folk songs during 2001-2002 : a study of contents, languages and social appearances / รัฐวรรณ จุฑาพานิช.รัฐวรรณ จุฑาพานิช 
2547เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมระหว่างปี พ.ศ. 2544-2545 [ซีดี-รอม] : การศึกษาเนื้อหา ภาษา และภาพสะท้อนสังคม = The Research on famous Thai Folk songs during 2001-2002 : a study of contents, languages and social appearances / รัฐวรรณ จุฑาพานิช.รัฐวรรณ จุฑาพานิช 
2008เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนผังกระบวนการผลิต I-Line เป็น Cell-Line ของบริษัท เอเอจันทิมา เขียวน้อย ; วันชัย รัตนวงษ์