Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3826 to 3845 of 4000 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2016ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองในช่วง พ.ศ.2550-2555Limlertsathian, Paramaporn
8-Jun-2018ลักษณะและประเภทของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่แบบโพรซูเมอร์ ในยุคประเทศไทย 4.0พล เนื่องจำนง 
2538ลู่ทางการลงทุนทางตรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุจิเรข ทันตสุวรรณ 
8-Jun-2018วิธีการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC สำหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจำลองคะแนนเครดิตเบญจพร เอี่ยมประโคน ; ณัตติฤดี เจริญรักษ์ 
2545วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาสินค้าสําหรับเด็กในนิตยสารสําหรับแม่และเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2521 - พ.ศ.2541 = An evolution of advertising language in childern products in magazines for morthers and childern during 1978 - 1998 / อัจฉรา สิงคกุลเดชะ.อัจฉรา สิงคกุลเดชะ 
2552วิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดและสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อการบําบัีดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทชุบโลหะ = Economies of scale and chemical proportions for wastewater of electronics plating industry / วิภารัตน์ ปั้นทอง.วิภารัตน์ ปั้นทอง 
2552วิเคราะห์การส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา = Analysis of Thai export of gem and jewelry industry in the United State of America / จิราลักษณ์ จึงเลิศศิริ.จิราลักษณ์ จึงเลิศศิริ 
8-Jun-2018วิเคราะห์การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอารีรัตน์ มีเย็น ; เจษฎา แก้ววิทย์ ; คัดเค้า สันธนะสุข ; ประยง มหากิตติคุณ 
2546วิเคราะห์การใช้ภาษาของ ประยูร จรรยาวงษ์ ในหนังสือการ์ตูนชุด ขบวนการแก้จน = An Analysis of the language of Prayoon Chanyavongs in the comic series of 'Khabuankan Kae Jon' / ชมพูนุท ทรัพย์ทองคํา.ชมพูนุท ทรัพย์ทองคํา 
2543วิเคราะห์ความกดดันของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบลอยตัว กรณีศึกษาประเทศไทยปรีดา โพธิ์ทอง 
2010วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยWuttamee, Pimkamon
2543วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละกลุ่มทิพากร บุญสุวรรณ 
2546วิเคราะห์ผลการควบรวมกิจการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทมหาชน กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / เสาวนียา คงชุม.เสาวนียา คงชุม 
2541วิเคราะห์ลักษณะการกระจายสินเชื่อทีมีผลต่อคุณภาพหนี้ของธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปิยวรรณ ขุนณรงค์ 
Jul-2015วิเคราะห์ลักษณะนิสัย ซูซาน เดลฟิโน่ จาก ละครชุด Desperate HousewivesSangchai, Jiramon
8-Jun-2018วิเคราะห์ศักยภาพตลาดกลางผักและผลไม้ไทยเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาอัทธ์ พิศาลวานิช
2551วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีกับหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง ระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กกับกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] / วรพจน์ โรจน์วิบูลย์ชัย.วรพจน์ โรจน์วิบูลย์ชัย 
2551วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์ กับสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในประเทศไทย [ซีดี-รอม] / บุญชัย วิริยะยรรยงสุข.บุญชัย วิริยะยรรยงสุข 
2008วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในประเทศไทยWiriyayanyongsuk, Boonchai
2008วิเคราะห์และออกแบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัดอรุณวรรณ สิทธิวัง; สุนีย์ ตฤณขจี