Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3777 to 3796 of 4000 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในทัศนะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร / พีระพงษ์ ถิระจิตร.พีระพงษ์ ถิระจิตร 
2544ภาพลักษณ์ของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด : เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจในกรุงเทพมหานครมธุรดา มากสมบูรณ์ 
2011ภาพลักษณ์สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยและ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้า เครื่องปรับอากาศผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครVittayakaisin, Aittipat
2011ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการร้านค้า บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครHanpayak, Jarinporn 
2006ภาษาบนซองบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวอุบลรัตน์ พชรวรรณ ; ธเนศ เวศร์ภาดา 
2549ภาษาหมอดูในสังคมปัจจุบัน = Fortune told language in the society / กมลวรรณ ฐิติเจริญรักษ์.กมลวรรณ ฐิติเจริญรักษ์ 
2542ภาษีอากรที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาตินวลอนงค์ ทัฬหิกรณ์ 
2542ภาษีอากรที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนวลอนงค์ ทัฬหิกรณ์ 
Jan-2017มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน : ศึกษากรณีหนี้นอกระบบSamran, Nutchapong
2012มุมมองของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเพศที่สามในงานประชาสัมพันธ์Nopsuwan, Ronnaphop
2544มูลเหตุจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านทําผม / คงเดช สมจิตต์ชอบ.คงเดช สมจิตต์ชอบ 
2012ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO ด้านรายรับ - รายจ่ายกรณีศึกษากองทุนสุขภาพBandasak, Piyaporn
2551ระบบการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีศึกษา : สํานักทะเบียนและประมวลผล / วิรุลย์ ชัยเกษม.วิรุลย์ ชัยเกษม 
2008ระบบการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีศึกษา: สำนักทะเบียนและประมวลผลChaikasem, Wiroon 
8-Jun-2018ระบบการจัดการจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์มอินทิรา ทวีบุตร ; พิชยา สุขปลั่ง 
8-Jun-2018ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ทณัฐวุฒิ นะติ๊บ ; แก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
2544ระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์คงคลังกรณีศึกษาคลังยาและเวชภัณฑ์ งานเภสัชกรรม กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานแพทย์ใหญ่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ / วิลาวัณย์ นันทมงคล.วิลาวัณย์ นันทมงคล
2549ระบบการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์โดยใช้เว็บแอพลิเคชัน (เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์) / พิชิต รู้ใหม่.พิชิต รู้ใหม่ 
8-Jun-2018ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อวรรณนิภา แก้วศรี ; แก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
Jan-2015ระบบคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตรวจสอบ: กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครSampantvorabutr, Annop ; สุวรรณี อัศวกุลชัย