Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3400 to 3419 of 4000 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ กรณีศึกษา "บัตรเดบิต แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด" ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)Kittichatchaowalite, Putthaporn
Jan-2016ทัศนคติของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีต่อจรรยาบรรณนักบัญชีChantabutr, Panamon; Onrit, Jariya
2542ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการวางสินค้าในมิวสิควิดีโอธีรชัย ธาราสุข 
2542ทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร ที่มีต่อเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ สาขาของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)คมกริช เทียมวรทัต 
2542ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการใช้งบประมาณดําเนินงานในการวางแผนและควบคุม การดําเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์พรประภา จีรเธียรนาถ 
2541ทัศนคติของพนักงานบัญชีที่มีต่อความสําคัญของระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์ร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครนิภาวรรณ สุวิมลธีระบุตร 
2543ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการขายตรงทางสื่อโทรทัศน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปริยานุช เจียมทับทักษิณ 
2008ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบิตทอร์เรนต์ต่อการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์เจษฎา แสงชูโต ; ธนกรณ์ แน่นหนา 
2011ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งสัมพันธ์กับ กลยุทธ์ตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของธรุกิจรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเขตกรุงเทพฯกรณีศึกษา : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)Sinlapakob, Wannipa
2546ทัศนะคติของนักบัญชีในธุรกิจวิสาหกิจที่มีต่อมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / สุวรรณา เลี้ยงโชคชัย.สุวรรณา เลี้ยงโชคชัย 
2543ทัศนะคติของผู้บริหารอเมริกันและชาวญี่ปุ่นต่อนักบัญชีไทย / ภิรมยา ภูริเวทย์ ; สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.ภิรมยา ภูริเวทย์ 
2007ทิศทางการพัฒนาการจัดส่งสินค้าทางภาคเหนือ กรณีศึกษาบริษัท เอส เค เทรดดิ้ง จำกัดสำรวม อู่ผลเจริญ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
8-Jun-2018ที่มาและรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎรชยภัทร ประจวบมอญ 
8-Jun-2018ธุรกิจสปาไทย: มิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพุทธพร อักษรไพโรจน์ 
Apr-2017นวัตกรรมการจัดการต้นทุนเชิงพลวัตและความสำเร็จตามเป้าหมาย: การวิจัยเชิงตรวจสอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตในประเทศไทยWangcharoendate, Suwan
Jan-2018นวัตกรรมและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในประเทศไทยSuwannapusit, Ubonwan; Chayomchai, Ampol 
2553บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการรักษาผลประโยชน์และการบริการสมาชิก : กรณีสมาคมการค้า / รัตดาวรรณ ชิณปะ.รัตดาวรรณ ชิณปะ 
2544บุคลิกภาพของตราสินค้ารถยนต์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ศุภวัสส์ รักษ์หิรัณย์.ศุภวัสส์ รักษ์หิรัณย์ 
8-Jun-2018บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร : ทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอรรถพงษ์ 
2548ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเร้นจ์ = The Effectiveness of marketing communications towards Orange mobile phone purchasing decision / ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์.ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์