Browsing by Author สมพร กิตติโสภากูร

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแฟคตอริ่งของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวิชัย เกียรติ์ภราดร ; สมพร กิตติโสภากูร