Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2008ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบิตทอร์เรนต์ต่อการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์เจษฎา แสงชูโต ; ธนกรณ์ แน่นหนา