Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2007กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศกมณฑา รักษ์พิทยานนท์ ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์