Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2007กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัดสุเมธ ตรัยศิริเจริญ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
2008การกำหนดกลยุทธ์ของร้านดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ร้านตะวันฟลอร่ากาญจนา บุญเชิด ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
2008การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในกระบวนการขายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท WW Technology (Thailand) Co Ltd.นิธิศ รัตนพงศ์อำไพ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
2008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
2008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์ชฎิล สมพงษ์ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
2007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือณัฐวุธ เทียนผนวกสุข ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ