Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2006การใช้ภาษาเปรียบเทียบในข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอุไรวรรณ กมลรัตนา ; ธเนศ เวศร์ภาดา