Browsing by Author ศรีวรรณ์ ทาปัญญา

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Jun-2018การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจจิราพร วิโรจน์สกุล ; ศรีวรรณ์ ทาปัญญา ; สุเมธี วงศ์ศักดิ์