Browsing by Author ดวงนภา ปรีชาชนะชัย

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2006กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก่อสร้างดวงนภา ปรีชาชนะชัย ; วนิดา สมส่งกุล