Browsing by Author ดาราภรณ์ เรืองโชติวิทย์

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2008การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัท บุรินทร์ จำกัดดาราภรณ์ เรืองโชติวิทย์ ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล